Økonomisk utviklingsstøtte

Vi bistår bedriftene i hele eller deler av søknadsprosessen og har svært god erfaring med oppnådde resultater enten det gjelder tilskudd til digitalisering, investering i produksjonsteknologi eller vekst og utviklingsprosjekter

  • Mange kjenner ikke til de gode mulighetene de har for tilskudd og finansiering av sentrale investeringer og prosjekter for å sikre bedriften lønnsom vekst, stålkontroll på driften og god kundetilfredshet
  • Mange daglige ledere i smb-bedrifter har ikke kapasitet til å bruke tid på søknadsprosesser til virkemiddelapparatet i Norge

Kontakt vår rådgiver John Ulvestad i dag.

HAR DU ET VEKST ELLER UTVIKLINGSPROSJEKT PÅ GANG

ER DET STORE MULIGHETER FOR TILSKUDD.

I tillegg til Innovasjon Norges ordinære tilskuddsbudsjett på mange milliarder kr. har regjeringen nå foreslått en  økt bevilgning på 500 mill. kroner til ordningen med ekstraordinært innovasjonstilskudd i 2021.

Ordningen, som forvaltes av Innovasjon Norge, retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Formålet er å sikre gjennomføring av utviklings-prosjekter, tross likviditetsutfordringer. Midlene skal bidra til å stimulere bl.a. produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanse-utvikling, FoU-aktiviteter og investeringer.

Mange små og mellomstore bedrifter på Vestlandet sitter klare med gode utviklingsprosjekter, og  satsingen med ekstraordinært innovasjonstilskudd vil gi flere smb-bedrifter mulighet for å kunne gjennomføre nye utviklingsprosjekter. Det ekstraordinære innovasjonstilskuddet skal gjøre det mulig for flere smb-bedrifter å gjennomføre innovasjons- og omstillingsprosjekter på tross av krevende markedsforhold.

Det kan gis støtte til digitalisering,  robotisering, konsept/produktutvikling, innføring av nye distribusjons-, produksjons- og  organisasjonsmetoder.

TA KONTAKT I DAG!  VI KJENNER HVERDAGENS UTFORDRINGER OG HAR SELV LANG INDUSTRIELL LEDERERFARING.